Vedtægter for Ollerup Gymnastikforening

Stiftet 1996 under navnet Gymnastik- og Ungdomsforeningen i Ollerup GUF
Godkendt ved generalforsamling d. 30. januar 1997
Ændret ved generalforsamlingen d. 23. marts 2004
Ændret ved generalforsamlingen d. 17. marts 2005
Ændret ved generalforsamlingen d. 27. august 2009
Ændret ved generalforsamlingen d. 3. februar 2013
Ændret ved generalforsamlingen d. 16. november 2016
Ændret ved generalforsamlingen d. 24. november 2018
Ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 28 juni 2019

§l. NAVN
Foreningens navn er Ollerup Gymnastikforening.

§2. FORMÅL
Ollerup Gymnastikforening er en uafhængig forening. Foreningens formål er at fremme gymnastikken, samt idræt og motion - og ved andet kulturelt virke, at styrke det frivillige foreningsarbejde for at fremme den folkelige oplysning.

§3. HJEMSTED
Foreningens hjemsted er Gymnastikhøjskolen i Ollerup og omegn, Svendborg Kommune, Region Syddanmark.

§4. TILHØRSFORHOLD
Ollerup Gymnastikforening er tilsluttet GymDanmark i Danmarks Idrætsforbund og Danske Gymnastik – og Idrætsforeninger (DGI).

§5. MEDLEMSKREDS
Som aktivt eller passivt medlem optages enhver som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

§6. GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig indkaldelse til alle medlemmer via digitalt nyhedsbrev, samt opslag på vores hjemmeside og andre digitale medier.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budgetforslag for den kommende sæson til godkendelse og arbejdsplan.
5. Indkomne forslag.
6. Valg: a) Valg af bestyrelse og mindst 2 suppleanter, b) Valg af 2 kritiske revisorer + suppleant.
7. Evt.

§7. ØKONOMI
Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskab og budget, som skal godkendes på generalforsamlingen.

§8. TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst yderligere et bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan ske, når flertallet af bestyrelsen eller 50 % af foreningens aktive medlemmer skriftligt ønsker det.

§l0. VEDTÆGTSÆNDRINGER
Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen.

§11. OPLØSNING
Beslutning om opløsning af foreningen træffes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 2 og højest 4 ugers mellemrum.

Vores samarbejdspartnere